Skip to Main Content

Music: Special Topics: The Butterfly Lovers

Introduction

Liang Shanbo yu Zhu Yingtai (The Butterfly Lovers) is a well-known Chinese opera. Inspired by the story, HE Zhanhao and CHEN Gang wrote a piece of violin concerto in the 1950s. The Music Collection on 1/F Main Library Old Wing has collected the music in different formats.

 

Yueju (Shaoxing) Opera

袁雪芬、范瑞娟、張桂鳳

 梁山伯與祝英台 

上海市︰中國唱片上海公司,2001

索書號︰[音] PN1997 .L5463 2001 DVD

錢惠麗、單仰萍等  

越劇名家名段1

南京市︰江蘇音像出版社,2000

索書號︰[音] M1805.4.Z44 Y845 2000  CD  

范瑞娟、傅全香

越劇

北京︰中國唱片總公司,1999

索書號︰[音] M1805.4.Z44 Y839 1999  CD

袁雪芬、范瑞娟

梁山伯與祝英台 

上海︰中國唱片上海公司;

香港︰海外錄影公司海外發行,1996

索書號︰ [] M1805.4.Z44 L533 1996  v.1-2 VCD 

范瑞娟、傅全香

梁山伯與祝英台 (越劇選段)

北京︰北京音像公司,1995

索書號︰[音] M1805.4.Z44 F35 1995 CD

范瑞娟、傅全香等

梁山伯與祝英台

上海︰中國唱片上海公司,1990

索書號︰ [音] M1805.4.Z44 L53 1990z  v.2 CD 

   

Scores

 何占豪、陳鋼

 梁山伯與祝英台︰小提琴協奏曲總譜

 上海︰上海音樂出版社,2008

 索書號︰Music 784.272 H62  score  

 

 

 何占豪、陳鋼

 小提琴協奏曲梁山伯與祝英台

 上海︰上海音樂出版社,1991

 索書號︰[音] M1012.H682 L5 1991 score             

 

 

 何占豪、陳鋼曲,關聖佑改編

 梁山伯與祝英台︰小提琴協奏曲

 香港︰藝美,1987

  索書號︰[音] M1013.H763 L5 1987 score  

 

 何占豪、陳鋼

 梁山伯與祝英台︰小提琴獨奏譜

 上海︰上海文藝出版社,1978

 索書號︰[音] M42.H4 L53 1978 score

 

 

 何占豪、陳鋼

 梁山伯與祝英台︰小提琴協奏曲總譜

 上海︰上海文藝出版社,1960 

 索書號︰[音] M1012.H682 L5 1979 score  


                                       

何占豪、陳鋼曲,周培賢編曲

梁山伯與祝英台︰手風琴獨奏

北京︰人民音樂出版社,1991

閱覽電子書版本

CDs

 

 

  中央樂團交響樂隊︰中國作品精選

  Hong Kong : Universal Music ; [Hong Kong] : Decca, p2011

  索書號︰[音] M1000.Z463 Z4664 2011 CD

 

 

  中國音樂經典

  中國︰中國旅遊出版社,[2005]

  索書號︰[音] M1000 .Z467 2005  CD

 

  梁祝小提琴協奏曲

  成都︰四川文藝音像出版社,c2005

  索書號︰[音] M1012.C44 L53 2005 CD

 

 

  梁祝・茉莉芬芳︰董怡古箏獨奏與協奏曲音樂會 

  北京︰中國唱片總公司出版,c2004

  索書號︰[音] M142.C49 D662 2004  CD + 1 bklet

                [音] M142.C49 D66 2004 DVD  

 

 

  世紀中樂名曲︰頒獎音樂會︰二十世紀最受樂迷歡迎中樂作品 

  香港︰香港中樂團、現代音像發行,c2004

  索書號︰[音] M1000 .S55 2004 DVD

 

  黃河・梁祝︰優秀協奏曲作品選

  北京︰中國唱片總公司出版,[1999]

  索書號︰Music 780 H87 Z6  CD  

 

  梁山伯與祝英台︰嚴潔敏胡琴專輯 

  香港︰龍音製作有限公司,p1998

  索書號︰[音] M1019.C5 Y347 1998  CD  

 

 

  雨果金碟 六 

  (梁祝小提琴協奏曲)

  香港︰雨果製作有限公司,1997

  索書號︰[音] M5 .Y8334 1992  v.6 CD

 

  梁祝・曼德爾頌︰小提琴協奏曲

  香港︰雨果製作有限公司,1997

  索書號︰[音] M1012.X84 L53 1997 CD  

 

 

  梁祝離騷︰邵琳二胡專輯

  香港︰龍音,1995

  索書號︰[音] M1019.E8 S53 1995 CD  

 

  梁祝

  香港︰雨果製作有限公司, 1995

  索書號︰[音] M1037.4.B3 E58 1995 CD  

 

  茉莉芬芳︰陳愛娟古箏獨奏

  香港︰龍音製作有限公司,1995

  索書號︰[音] M1037.4 .C49 C44 1995 CD  

 

  高胡協奏曲《梁山伯與祝英台》

  香港︰樂韻唱片公司,1993

  索書號︰[音] M1019.K32 G364 1993  CD  

 

 

  梁祝八記 

  Hong Kong :BMG Hong Kong ,1993

  索書號︰[音] M1 .H428 1993  CD  

 

 

 

 

 

 梁祝黃河

  香港︰雨果製作有限公司,1993

  索書號︰[音] M1012 .L55 1993  CD

 

  黃河鋼琴協奏曲・梁祝柳琴協奏曲

  香港︰百利唱片有限公司,1991

  索書號︰[音] M1010 .H75 1991 CD